سوالات متن درس های کتاب دین وزندگی 2

دوم دبيرستان

درس اول : جلوه هاي حكمت و تدبير

1 - از ديدگاه قرآن انسان هاي متفكر هرگاه به خلقت آسمان ها و زمين مي انديشند چه مطلبي را اظهار  مي دارند ؟

2 - ويژگي هاي « عالم خيالي » را بيان كنيد .

3 - خصوصيات « جهان واقعي » را ذكر كنيد .

4 - شاخصه ي اصلي هر مجموعه منظم را بيان كنيد و به اختصار شرح دهيد .

5 - نقش « هدف » و « غايت » در يك مجموعه را توضيح دهيد .

6 - حالات مختلفي كه در يك پديده منظم ( با همكاري خاص و تقسيم كار معين ) قابل فرض است را بيان   كنيد .

7 - با مطالعه و مشاهده ي نمونه هاي منظم در جهان هستي چه چيزهايي را در مي يابيم ؟

8 - اهميت و نقش ، هدف و غايت را در يك مجموعه بنويسيد .

9 - چگونه اجزاي يك مجموعه ، در كنار هم با تقسيم كار معين به هدف خود مي رسند ؟

درس دوم : با كاروان هستي

1 - ويژگي هاي نظام واحد جهاني را به طور مختصر بيان كنيد .

2 - آيا انهدام و فروپاشي موجودات و نظام هاي دنيوي به معناي نابودي است ؟ توضيح دهيد .

3 - منشاء و مبدأ دانش بشري را به طور مختصر معرفي كنيد .

4 - چه رابطه اي ميان علم به قوانين خلقت و ساخت مصنوعات بشري وجود دارد ؟

5 - چرا خداوند سزاوار « آفرين » بزرگ تر و برتر است ؟

6 - نمودار ساخته اي دست انسان را با توجه به آنچه آموخته ايد رسم كنيد .

7 - بيت : « گفت پيغمبر ركوع است و سجود          بر در حق كوفتن حلقه ي وجود » را با توجه به مطالب اين درس توضيح دهيد .

درس سوم : سرمايه هاي رشد

1 - ارزش هر انساني به چه چيزي بستگي دارد ؟

2 - انسان در جهان آفرينش از چه شأن و منزلتي برخوردار است ؟

3 - امام علي ( ع ) رحمت الهي را براي چه كسي طلب مي كند ؟ توضيح دهيد .

4 - برخي از ارزشمندترين سرمايه هاي خدا دادي وجود انسان را نام ببريد .

5 - خداوند از ميان مخلوقات كدام يك را به صورت اختصاصي براي خود برگزيده ؟ و چرا ؟

6 - از ديدگاه قرآن نتيجه و لازمه رسيدن به نفس مطمئنه « اطمينان يافته » چيست ؟

7 - منظور قرآن از اين كه انسان صاحب اراده و اختيار آفريده شده چيست ؟

8 - سرشت خدا آشنا در انسان را توضيح دهيد .

9 - چرا برخي از انسان ها بت پرست شده اند ؟

10 - گرايش به نيكي ها و زيبايي ها ( به عنوان يكي از سرمايه هاي ارزشمند ) در انسان را توضيح دهيد .

11 - وجدان اخلاقي چه نقشي در انتخاب راه درست در زندگي انسان دارد ؟

12 - تعبير قرآن كريم از نفس لوامه را بيان نمائيد .

13 - نقش عقل در زندگي انسان براي انتخاب راه درست را شرح دهيد .

14 - امام علي ( ع ) عقل انسان را چگونه توصيف مي كند ؟

15 - امام كاظم ( ع ) در مورد اهميت عقل چه مي فرمايد ؟

16 - در چه صورت زيبايي هاي عقل و عمل صالح در انسان متجلي مي شود ؟

17 - انواع حجت از ديدگاه امام كاظم ( ع ) را بيان كنيد .

18 - نتيجه ي استفاده از عقل و قبولي دعوت انبيا چيست ؟ توضيح دهيد .

19 - آيه ي شريفه ي « وَ سَخر لكم ما في الارضِ جميعاً منه ان في ذلك لاياتٍ لِقوم يتفكرو ن » را ترجمه كنيد .

درس چهارم : روزنه هاي خطا

1 - با وجود سرمايه ارزشمند در درون انسان چرا برخي از افراد مرتكب گناه مي شوند ؟

2 - عوامل دعوت كننده به گناه در انسان را نام برده و هر يك را بطور مختصر توضيح دهيد .

3 - نتايج كشف رمز و راز عوامل سرشكستگي ها و انحراف ها در زندگي انسان را بنويسيد .

4 - نحوه ي استفاده ي انسان از نعمت هاي الهي را بيان كنيد .

5 - روح چيست و ويژگي هاي آن كدام است ؟

6 - ابعاد وجودي انسان را نام برده و خصوصيات هر يك را بيان كنيد .

7 - دو دليل بر وجود بعد غير مادي ( روح ) در وجود انسان را بيان كنيد .

8 - چگونه « ثبات شخصيت » اثبات كننده ي « روح » در وجود انسان است ؟

9 - چگونه مي توان اثبات كرد كه شخصيت و هويت انسان مستقل از جسم اوست ؟

10 - اين كه گفته مي شود « روح » انسان ثابت است ، آيا به اين معناست كه هيچ تغييري نمي كند ؟ در اين باره توضيح دهيد .

11 - چه نوع خوابي را « روياي صادقه » گويند ؟

12 - تعبير قرآن كريم از نفس لوامه را بيان نمائيد .

13 - نقش نفس اماره در كشاندن انسان به گناه را توضيح دهيد .

14 - جهل از حقيقت ها به عنوان يكي از موانع رشد و رستگاري را شرح دهيد .

15 - امام صادق ( ع ) در مورد عقل و جهل چه مي فرمايند ؟

16 - نقش جهل را در لغزش انسان و گناه تبيين كنيد .

17 - غفلت و بي توجهي به خدا و آخرت در زندگي انسان چه آثاري به جا مي گذارد ؟

18 - امام خميني ( ره ) درباره عدم غفلت از خدا چه مي فرمايند ؟

19 - نقش شيطان در گمراهي انسان و ميزان تأثير وسوسه هاي او را بيان كنيد .

20 - كار شيطان چيست ؟ واقعي ترين راه نفوذ او در انسان كدام است ؟

21 - شيطان معمولاً از چه راههايي انسان را به نافرماني از خدا فرا مي خواند ؟

22 - گفتگوي شيطان با انسان بد كار در روز قيامت را به اختصار بنويسيد . از اين گفتگوها چه عبرتي مي توان گرفت ؟

23 - نظر قرآن كريم و پيشوايان دين درباره عامل اصلي گناه چيست ؟

24 - آيه ي شريفه ي « اِنّ الذين لا يرجون لقاء نا و رضوا بالحياه الدنيا و اطمانوا بها والذينَ هم عن آياتنا غافلون » را ترجمه كنيد .

درس پنجم : پنجره اي به روشنايي 

1 - حتمي ترين حادثه در زندگي انسان كدام است ؟ توضيح دهيد .

2 - ديدگاه انسان ها در برخورد با پديده ي مرگ را شرح دهيد .

3 - واكنش گروهي كه « مرگ را پايان زندگي مي دانند » چگونه است ؟

4 - پيامدهاي اعتقاد به « بسته شدن دفتر زندگي انسان با مرگ » را در چند سطر بنويسيد .

5 - ديدگاه پيروان اديان الهي نسبت به پديده مرگ چيست ؟

6 - از رسول خدا ( ص ) و امام علي ( ع ) احاديثي درباره حيات بعد از مرگ بيان كنيد .

7 - پيامد اعتقاد به ، « مرگ بسته شدن دفتر زندگي نيست » را ذكر كنيد .

8 - رفتار امام علي ( ع ) و امام حسين ( ع ) درباره پديده مرگ را بررسي كنيد .

9 - چرا حضرت قاسم فرزند امام حسن ( ع ) در حادثه عاشورا مرگ را شيرين تر از عسل براي خود دانست ؟

10 - چند نمونه از پيشرفت هاي انسان عصر جديد را را بيان نمائيد .

11 - بيشترين مشكلات انسان عصر جديد چه چيزهايي است ؟ ذكر كنيد .

12 - قرآن كريم سرنوشت كساني كه مرگ و زندگي برتر را فراموش مي كنند ، چگونه ترسيم مي كند ؟

13 - چرا خداپرستان واقعي مرگ را ناگوار نمي دانند ؟

14 - مؤمنان واقعي چه زمان به استقبال شهادت مي روند ؟

15 - آيه ي شريفه ي « ... مَن ءامنَ بالله واليومِ الاخر وَ عَمل صالحا لا خوفً عليهم و لا هم يحزنون » را ترجمه كنيد .

درس ششم : آينده ي روشن

1 - چگونه به وسيله ي « قاعده ي دفع خطر احتمالي » معاد را اثبات مي كنيم ؟

2 - پيامبران الهي بعد از توحيد و يكتاپرستي مردم را به چه چيزي دعوت كرده اند ؟ توضيح دهيد .

3 - از راه هاي عقلي كه قرآن كريم در اثبات ضرورت معاد بر آن ها تأكيد دارد ، دو مورد را نام ببريد .

4 - معاد را در پرتو حكمت الهي توضيح دهيد .

5 - كار حكيمانه چگونه كاري است ؟

6 - حكيم به چه كسي گفته مي شود ؟

7 - « گرايش به بقاء و جاودانگي » در پرتو حكمت الهي را توضيح دهيد .

8 - « ميل به كمالات بي نهايت » در انسان را شرح دهيد .

9 - معاد در پرتو عدل الهي را شرح دهيد .

10 - قرآن در جواب كساني كه امكان معاد را انكار مي كند چه فرموده است ؟

11 - ديدگاه پيامبر اكرم ( ص ) درباره ي عدل الهي را بيان كنيد .

12 - آيه ي شريفه ي « وَ ما خلقنا السماء والارضَ و ما بَينَهما باطلاً ذالك ظَنُ الذين كفروا فويلُ للذينَ كَفروا من النار اَم نَجعلَ الذينَ امنوا و عملوا صالحاتِ ... » را ترجمه كنيد .

درس هفتم : منزلگاه بعد

1 - آيا انسان ها پس از مرگ وارد قيامت مي شوند ؟ چرا ؟

2 - تفاوت عالم برزخ و عالم دنيا را در چند سطر بيان كنيد .

3 - از ويژگي هاي عالم برزخ دو مورد را شرح دهيد .

4 - آثار اعمال انسان بر چند دسته است آن ها را با ذكر مثال تعريف كنيد .

5 - ويژگي هاي « بهشت برزخي » و « جهنم برزخي » چيست ؟ توضيح دهيد .

6 - امام كاظم ( ع ) درباره وضعيت انسان پس از مرگ چه فرموده است ؟

7 - ديدگاه امام صادق ( ع ) درباره ارواح مؤمنان پس از مرگ را بيان كنيد .

8 - امام علي ( ع ) حال انسان ها را در عالم برزخ چگونه توصيف مي كند ؟

9 - پيامبر اكرم ( ص ) درباره پرونده اعمال در برزخ و آثار اعمال چه مي فرمايند ؟

10 - از ديدگاه امام صادق ( ع ) شش موردي كه انسان بعد از مرگ ( ماتاخر ) از آن بهره مند مي شود كدام اند ؟

11 - ديدگاه قرآن درباره آثار اعمال انسان را بنويسيد .

12 - پيام آيه « ينَبا الانسانَ يومئذٍ بِما قَدَّم وَ اَخر » را بيان كنيد .

13 - رابطه ي سخنان پيشوايان دين و قرآن كريم را ذكر كنيد .

14 - آيه ي شريفه ي « اِنَّ الذينَ توفاهم الملائكهُ ظالمي اَنفُسِهم قالوا فيمَ كنتم قالوا الم تكن الارضُ اللهِ واسعه فتهاجروا فيها فاولئكَ مَاواهم جَهَنّمَ و ساءت مصيرا » را ترجمه كنيد .

درس هشتم : واقعه بزرگ

1 - برپايي حادثه عظيم قيامت در چند مرحله صورت مي گيرد ؟

2 - در مرحله اول چه حوادثي رخ مي دهد كه باعث پايان يافتن كار دنيا مي شود ؟

3 - مرحله دوم آغاز قيامت شامل چه حوادثي است ؟ فقط نام ببريد .

4 - چرا نوراني شدن زمين در قيامت اتفاق مي افتد ؟

5 - ويژگي هاي كتاب اعمال را نام ببريد .

6 - انواع شاهدان روز قيامت را معرفي نمائيد .

7 - خصوصيات « نامه اعمال » هر فرد را توضيح دهيد .

8 - سنجشگر اعمال در روز قيامت كيست و داراي چه ويژگي است ؟

9 - چرا پيامبران و امامان را معيار سنجش اعمال انسان ها قرار داده اند ؟ توضيح دهيد .

10 - امام صادق ( ع ) درباره ي خواندن نامه ي عمل ، در قيامت چه فرمودند ؟

11 - ترازوي اعمال در قيامت داراي چه ويژگي هايي است ؟

12 - سنجش اعمال از ديدگاه امام صادق ( ع ) را شرح دهيد .

13 - ترجمه آيه « والوَزنُ يَومئذٍ الحَق » را بنويسيد .

14 - معيار و وسيله سنجش در قيامت را بيان كنيد .

15 - عبارت قرآني « وَ اَشرَقت الارضُ بنور رَبّها وَ وَضعً الكتاب و جيء بالنّبيين وَ الشهداء وَ قضي بَينَهم بالحقِ وَ هُم لا يظلمون » را ترجمه كنيد .

16 - آيا در قيامت اعمال وزن مي شوند ؟ پاسخ امام صادق ( ع ) را در اين زمينه بنويسيد .

17 - منظور از خواندن نامه ي اعمال در روز قيامت چيست ؟

درس نهم : فرجام كار

1 - بر اساس آيات قرآن چگونگي راندن جهنميان به سوي دوزخ را بيان كنيد .

2 - بر اساس آيات قرآن اهل بهشت به چه شكل به سوي بهشت فرا خوانده مي شوند ؟

3 - ويژگي هاي جهنم را در چند سطر شرح دهيد .

4 - اينكه اهل جهنم شيطان را مقصر مي دانند آيا اين استدلال درست است ؟ چرا ؟

5 - بهشت و اهل بهشت را در چند سطر معرفي نمائيد .

6 - امام علي ( ع ) بهشت را چگونه توصيف مي كند ؟ ( بطور مختصر توضيح دهيد . )

7 - پاداش اعمال دنيوي ما در قيامت چگونه مجسم مي شود ؟

8 - جنبه هاي مختلف يك عمل را شرح دهيد .

9 - از ديدگاه پيامبر اكرم ( ص ) همنشين انسان در قيامت كيست ؟

10 - همنشين اخروي انسان ، در دنيا داراي چه ويژگي هايي بايد باشد ؟

11 - هر يك از روابط ميان عمل و پاداش و كيفر را در يك سطر بيان كنيد .

12 - اينكه گفته مي شود پاداش و كيفر محصول طبيعي خود عمل است يعني چه ؟

13 - چه تفاوتي ميان پاداش و كيفر كه محصول طبيعي عمل است با پاداش و كيفر قرار دادي وجود دارد ؟ 

14 - ويژگي هاي پاداش و كيفري كه عين عمل است را شرح دهيد .

15 - آيه شريفه « فَذوقوا ما كُنتُم تَكنِزونَ » را ترجمه كنيد .

16 - ابيات ذيل نشان دهنده ي كدام رابطه ميان عمل و پاداش و كيفر است ؟

اي دريده پوستين يوسفان                                گرگ برخيزي از اين خواب گران

گشته گرگان يك به يك خوهاي تو                     مي درانند از غضب اعضاي تو

زآنچه مي بافي همه روزه بپوش                 زآنچه مي كاري همه روزه بنوش 

17 - آيه ي شريفه « فَمن يعمل مثقالَ ذرّه خيرا يره وَ مَن يعمل مثقالَ ذرّه شَرا يره » را ترجمه كنيد .

درس دهم : اعتماد بر او

1 - انسان چه موقع به سوي هدف زندگي حركت مي كند ؟

2 - چهار مورد از عوامل تقويت كننده ي عزم را بيان كنيد .

3 - خداوند چه دستوري به پيامبر اكرم ( ص ) در مورد « توكل » مي دهد ؟

4 - « توكل و اعتماد بر خداوند » را توضيح دهيد .

5 - چه رابطه اي بين « توكل » با « معرفت خدا و ايمان » به او وجود دارد ؟

6 - چرا انسان متوكل نسبت به آينده كار خود اميدوار است ؟

7 - فردي كه در زندگي توكل بر خدا ندارد دچار چه نوع مشكلاتي مي شود ؟

8 - حضرت هود ( ع ) و حضرت زينب ( ع ) چگونه درس توكل داشتن به ما مي دهند ؟

9 - چرا فقط مي توان بر خداوند توكل كرد ؟

10 - از نظر امام صادق ( ع ) نتيجه ي « كسي كه با نيت خالص به خداوند پناه آورد » چيست ؟

11- توكل چه موقع معنا دارد ؟

12 - توكل كننده اي كه اهل معرفت باشد براي انجام عمل از چه راهي وارد مي شود ؟

13 - ويژگي هاي نوجوانان و جوانان را از زبان امام علي ( ع ) بيان كنيد .

14 - « برنامه در زندگي » كه لازمه ي رفتن به سوي كمال است چگونه تكميل و اصلاح مي شود ؟

15 - آيه شريفه ي « اِني تَوَكّلت علي الله ربي و ربكم » را ترجمه كنيد .

درس يازدهم : دوستي با حق

1 - اهميت و تأثير محبت به خدا در زندگي انسان را به اختصار توضيح دهيد .

2 - رابطه ي ايمان و محبت را بنويسيد .

3 - آثار محبت به خدا را نام برده و هر يك را به اختصار شرح دهيد .

4 - چرا خداوند به پيامبرش دستور مي دهد مزد و پاداش مجاهدت هاي خود را دوستي و مهرورزي با     خانواده ات قرار ده ؟ 

5 - چرا دوستي با پيامبر خدا ( ص ) و اهل بيت آن حضرت براي نجات و رستگاري به تنهايي كافي نيست ؟

6 - دين داري چگونه آغاز مي شود و چه چيزي را به دنبال دارد ؟

7 - دين داري بر چه چيزهايي استوار است ؟

8 - خداوند اسم « رحمان » و « غفار » خود را چگونه به نمايش گذاشته است ؟

9 - نشانه ي صداقت در دوستي چيست ؟ حديث امام صادق ( ع ) را در اين مورد بيان كنيد .

10 - پايه و اساس بناي اسلام چيست ؟

11 - دين داري را تعريف كنيد .

12 - امام خميني ( ره ) درباره تولي و تبري چه فرمودند ؟ و چه سفارشي به مسلمانان دارند ؟

13 - آفرينش با چه چيزي آغاز مي شود ؟

14 - با ذكر مثالي جلوه اي كوچك از محبت هاي خالق به مخلوقاتش را نشان دهيد .

15 - نقش محبت را در زندگي انسان توضيح دهيد .

16 - رابطه ي محبت به حق و ايمان را بنويسيد .

17 - آثار محبت به خدا را نام برده و هر يك را به اختصار شرح دهيد .

18 - آيه ي شريفه ي « قَل ما سَاَلتُكُم مِن اَجرٍ فَهُوَ لَكُم اِن اَجرِي اِلا عَلَي الله وَ هُوَ عَلَي كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ » را ترجمه كنيد .

19 - دوستي با دوستان خدا را به عنوان يكي از آثار محبت به خدا در زندگي انسان را توضيح دهيد .

20 - آيه ي شريفه ي « قُل اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعوني يحبِبكُمُ اللهُوَ يغفِر لَكُم ذُنوبَكُم وَاللهُ غَفورٌ رَحيم » را ترجمه كنيد . 

21 - آيا اين مطلب را كه بعضي گفته اند « اعمال ظاهري انسان مهم نيست ، آن چه اهميت دارد درون و باطن انسان است » با پيروي از خدا به عنوان يكي از آثار محبت به حق سازگاري دارد ؟ توضيح دهيد .

22 - از آثار محبت به حق ، پيروي از خداوند را توضيح دهيد .

23 - محبت به راهي كه ما را به خدا مي رساند را به عنوان يكي از آثار محبت به حق توضيح دهيد .

24 - لازمه ي حضور خدا در قلب انسان چيست ؟

25 - مبارزه با دشمنان خدا را به عنوان يكي از آثار محبت به خدا توضيح دهيد .

درس دوازدهم : فضيلت آراستگي 

1 - حديث شريف پيامبر اكرم كه فرمودند : « اِنَ الله جَميل وَ يُحِبُ الجَمال » را ترجمه كنيد . 

2 - پيشوايان ديني در مورد آراستگي ظاهري چه فرمودند ؟ دو حديث در اين مورد ذكر كنيد .

3 - يك حديث از امام صادق ( ع ) در مورد رابطه آراستگي و ثواب در نماز بيان كنيد .

4 - منظور از آراستگي در عبادت كه پيشوايان دين به آن سفارش نموده اند چيست ؟

5 - چرا بايد بين ظاهر و باطن شخص تناسب در آراستگي باشد ؟

6 - آيا استدلال افرادي كه بيان مي كنند « دل بايد پاك باشد ، ظاهر چندان اهميتي ندارد » درست است ؟ توضيح دهيد .

7 - عفاف را تعريف كنيد .

8 - توصيه امامان ( عليهم السلام ) در مورد نپوشيدن لباس بدن نما چيست ؟ ( دو حديث ذكر كنيد )

9 - آيا « عفاف » مخصوص زنان است ؟ شرح دهيد .

10 - « عزت » يعني چه ؟ و اين كه گفته مي شود فرد داراي « عزت نفس » است منظور چيست ؟

11 - چگونه انسان مي تواند خود را عزتمند كند ؟

12 - براي تعالي معنوي و روحي انسان ، اسلام چه برنامه هايي ارائه مي دهد ؟

13 - از رموز نيازهاي بشر يك مورد را بيان كنيد .

14 - امام صادق ( ع ) درباره ي آراستگي چه فرموده اند ؟

15 - سفارش پيامبر اكرم ( ص ) درباره آراستگي چيست ؟

16 - آراستگي ، شيوه ي پيشوايان دين است . اين مطلب را توضيح دهيد .

17 - آيا آراستگي ، اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها دارد ؟

18 - تناسب ميان ظاهر و باطن در آراستگي را توضيح دهيد .

19 - آيا استدلال افرادي كه مي گويند « دل بايد پاك باشد ، ظاهر چندان اهميتي ندارد » درست است ؟ توضيح دهيد .

20 - تأثير عفاف در زندگي انسان را بنويسيد .

21 - ويژگي هاي انسان عفيف را بيان كنيد .

22 - رابطه ي عفاف ، عزتمندي و آراستگي را با يكديگر توضيح دهيد .

23 - چرا انسان عزتمند ، عفيف است ؟

24 - عزت در مقابل چه چيزي قرار دارد ؟ و عزت نفس به چه معناست ؟

25 - چه رابطه اي بين عرضه ي نابجاي زيبايي ها و عفت و حيا وجود دارد ؟

26 - چگونه عفاف سبب عزتمندي در زن مي شود ؟

27 - آيه ي شريفه ي « مَن كانَ يريدُ العِزَّهَ فَلِلهِ العِزَّهُ جَميعاً » را ترجمه كنيد .

28 - آثار و نتايج وجود روح شكست ناپذير و عزتمند در افراد چيست ؟

29 - نياز به مقبوليت و رابطه ي آن با آراستگي را توضيح دهيد .

درس سيزدهم : زيبايي عفاف 

1 - آيا در اديان ديگر نيز پوشش و حجاب وجود داشته است ؟ در اين باره به اختصار توضيح دهيد .

2 - ديدگاه آئين مسيحيت در مورد مسئله پوشش چيست ؟

3 - آيا در قرآن كريم درباره ي عفاف و پوشش دستور خاصي وجود دارد ؟ در اين باره توضيح دهيد .

4 - كنترل نگاه توسط مردان چه تأثيري در جامعه دارد ؟

5 - پيامبر اكرم ( ص ) درباره كنترل نگاه چه مي فرمايد ؟

6 - آيا اسلام نحوه و شكل پوشش را معين كرده است ؟ در اين باره توضيح دهيد .

7 - مسئوليت هاي انسان در مقابل نعمت ها و موهبت هاي خداوند را بيان كنيد .

8 - چرا ميان پوشش زنان و مردان تفاوت وجود دارد ؟

9 - آيا پوشش زنان ، موجب سلب آزادي و حضور آنان در جامعه است ؟ توضيح دهيد .

10 - آثار مراعات پوشش و حجاب در جامعه را از لحاظ فردي و اجتماعي شرح دهيد .

11 - چه رابطه اي بين حجاب و عفاف و عزت نفس وجود دارد ؟

12 - آيا حجاب مخصوص دين اسلام است يا در ديگر اديان وجود دارد ؟ توضيح دهيد .

13 - ارتباط بين حجاب و اخلاق و فرهنگ هر جامعه را بنويسيد .

14 - وظايف مردان در باب پوشش را طبق آيات قرآني بنويسيد .

15 - بر اساس آيات قرآن وظايف زنان نسبت به پوشش خود چيست ؟

16 - امام كاظم ( ع ) درباره حد پوشش زن چه مي فرمايند ؟

17 - امام صادق ( ع ) درباره حد پوشش زن چه مي فرمايند ؟ 

18 - علت تعيين حدود پوشش زنان از ديدگاه قرآن كريم را بنويسيد .

درس چهاردهم : نظارت همگاني

1 - پيامبر اكرم ( ص ) مردم جامعه را به چه چيزي تشبيه نمودند ؟ از اين تشبيه چه مطلبي استنباط مي شود ؟ 

2 - چه شباهتي ميان سرنشينان يك كشتي و مردم جامعه وجود دارد ؟

3 - عبارت قرآني « وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللهُ جَميعاً وَ لا تَفَرِّقول وَاذكُروا نِعمتَ اللهَ عَلَيكُم اِذ كُنتُم اَعداءً فَاَلَّفَ بَينَ قُلوبِكُم ... » را ترجمه كنيد .

4 - آيا يك فرد به بهانه ي استقلال در حوزه ي زندگي مي تواند هر كاري در جامعه انجام دهد ؟ چرا ؟ 

5 - هدف مشترك امت اسلامي چيست ؟

6 - با توجه به پيوند امت اسلامي و هدف مشترك آنان خداوند چه وظايفي را براي مسلمانان معين كرده است ؟

7 - آثار و ويژگي هاي دعوت به خير و نيكي را در جامعه بنويسيد .

8 - امام صادق ( ع ) مؤثرترين راه فراخواني به خير و نيكي را چه مي داند ؟ توضيح دهيد .

9 - ويژگي ها و نتايج دعوت عملي را بنويسيد .

10 - مراتب دعوت به خير را بيان كنيد .

11 - چرا با وجود دعوت به خير و نيكي بعضي مواقع لازم است امر به معروف و نهي از منكر كنيم ؟

12 - نتايج ترك امر به معروف و نهي از منكر را از ديدگاه امام ( ع ) بنويسيد .

13 - محاسن امر به معروف و نهي از منكر در جامعه را از نظر امام صادق ( ع ) بيان كنيد .

14 - پيامبر اكرم ( ص ) در بيان مقام امر كننده به معروف و نهي كننده از منكر چه فرمودند ؟

15 - امام علي ( ع ) درباره ي اهميت امر به معروف و نهي از منكر چه مي فرمايند ؟

16 - شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منكر را بنويسيد .

17 - مراحل امر به معروف و نهي از منكر را توضيح دهيد .

18 - اهميت انتخاب روش هاي درست براي انجام امر به معروف و نهي از منكر را بيان كنيد .

19 - چهار مورد از توصيه هاي امام خميني ( ره ) درباره ي انجام امر به معروف و نهي از منكر را ذكر كنيد .

درس پانزدهم : كار ، گوهر زندگي 

1 - وقتي از كار سخن مي گوييم مقصود چيست ؟ 

2 - ذكر نمونه هايي از نعمت ها و بخشش هاي بي شمار خداوند در زمين و آسمان و محيط زندگي ما ، براي چيست ؟

3 - راز سربلندي اشخاص و ملت ها در چيست ؟

4 - رسول خدا ( ص ) درباره ي اهميت تلاش و كار چه مي فرمايد ؟

5 - از ديدگاه پيامبر اكرم ( ص ) ملعون چه كسي است ؟

6 - از نظر امام علي ( ع ) فقر چگونه حاصل مي شود ؟

7 - چند مورد از آثار كار در تربيت انسان را نام برده و به اختصار توضيح دهيد .

8 - چگونه كار در تمركز قوه ي خيال مؤثر است ؟

9 - عزت نفس چگونه در سايه كار حاصل مي شود ؟

10 - آيه ي شريفه ي « هُوَ الَذي اَنزَلَ مِنَ السَّماء ماءً لَكُم مِنهُ شَرابٌ وَ شَجَرٌ فيهِ تُسيمون » را ترجمه كنيد .

11 - اهميت و جايگاه كار در زندگي انسان را بنويسيد .

12 - انسان ها چگونه مي توانند به فضل و نعمت هاي خداوند در زمين بهتر دست يابند ؟

13 - تأثير كار را بر انسان بنويسيد .

14 - ارزش كار از چه جهت است ؟

15 - يكي از نتايج كار ، شكوفائي استعدادهاست ، آن را توضيح دهيد .

16 - لطافت احساس به عنوان يكي از نتايج كار در زندگي انسان را شرح دهيد .

17 - منظور از اتقان در كار چيست ؟

18 - نتايج و آثار اهل كار و تلاش بودن را بنويسيد .

19 - آيه ي شريفه ي « يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّيتونَ وَ النَّخيلَ وَ الاَعنابَ وَ مِن كُلَّ الثَّمَراتِ اِنَّ في ذلِكَ لَايه لِقومٍ يَتَفَكَّرُون » را ترجمه كنيد .

20 - آيه ي شريفه ي « وَلتَكُن مِنكُم اُمَّهُ يدعونَ اِلَي الخَيرِ وَ يأمُرونَ بِالمَعروفِ وَ ينهَونَ عَنِ المُنكَرِ وَ اُولئِكَ هُمُ المُفلِحون » را ترجمه كنيد . 

درس شانزدهم : كار در نظام اقتصادي

1 - منشاء اصلي توليد چيست ؟

2 - از چه جهت ، مالك اصلي و حقيقي همه ي موجودات خداست ؟

3 - در بينش و تفكر اسلامي منشاء اصلي كسب مال و درآمد چه چيزي است ؟

4 - حضرت پيامبر ( ص ) درباره ي كار رابطه ي آن با مالكيت چه مي فرمايد ؟

5 - ويژگي هاي كار حقيقي را بنويسيد .

6 - منظور از كار كاذب و دروغين چيست ؟

7 - امام كاظك ( ع ) درباره ي كار كاذب چه فرموده اند ؟

8 - فقها و عالمان دين چه معامله اي را مكروه دانسته اند ؟

9 - عالمان دين و فقها از مردم خواسته اند كه از طريق چه كار هايي زندگي خود را اداره كنند ؟

10 - ربا را تعريف كنيد .

11 - پيامدهاي منفي ربا را در جامعه بنويسيد .

12 - رابطه ي ربا با تقسيم شدن جهان ب دو قطب غني و فقير و مسلط و زير سلطه را توضيح دهيد .

13 - آيه ي شريفه ي « يا ايها الذين ءامنوا اِتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا اِن كُنتم مُومنين » را ترجمه كنيد . 

14 - از ديدگاه قرآن كريم راه درست افزايش ثروت چيست ؟

15 - چرا قرآن كريم راه درست افزايش ثروت را پرداخت زكات و انفاق مي داند ؟

16 - علت حرام شدن « ربا » را از ديدگاه امام رضا ( ع ) بنويسيد .

17 - عواملي را كه در هر فعاليت اقتصادي دخالت دارند را نام برده و توضيح دهيد .

18 - برنامه ي اسلام را درباره ي ثروت و سرمايه چيست ؟

19 - يكي از راههاي برقراري عدالت بنويسيد .

20 - چگونگي فعاليت بانك ها در نظام اسلامي را به اختصار شرح دهيد .

21 - وام هايي را كه بانك ها به افراد مي پردازند به چه شكل قابل توجيه است ؟

22 - اساس بانك داري در نظام اسلامي بر چه چيزي است ؟ آن را توضيح دهيد .

23 - نياز هاي عمومي جامعه از چه راه هايي تأمين مي شود ؟ در اين باره توضيح دهيد .

24 - انفاق در چه راه هايي هزينه مي شود ؟

25 - انواع انفاق را بنويسيد .

26 - انفاق واجب بر چند صورت انجام مي پذيرد ؟ آن ها را بيان كنيد .

27 - زكات را تعريف كنيد .

28 - اهميت زكات را بنويسيد .

29 - قرآن كريم درباره ي مصرف زكات چه مي فرمايند ؟

30 - زكات بر چه اموالي تعلق مي گيرد ؟

31 - منظور از حد نصاب در زكات چيست ؟

32 - شرط وجوب زكات طلا و نقره چيست ؟

33 - به چه كساني زكات فطره تعلق مي گيرد ؟

34 - به چه كساني زكات فطره تعلق نمي گيرد ؟  

35 - فقير چه كسي است ؟

36 - خمس به عنوان يكي از انفاق هاي واجب را تعريف كنيد .

37 - آيه ي شريفه ي « وَ اعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مِن شَيء فَاَنَّ للهِ خُمُسَه ، وَ لِلرَّسولِ وَ لِذِي القُربي وَ اليَتامي وَ ابنِ السَّبيل » را ترجمه كنيد .

38 - منظور از حساب سال چيست ؟

39 - به چند نكته مهم درباره خمس اشاره كنيد .

40 - منظور از ماليات چيست ؟

41 - چرا بايد افراد ماليات بپردازند ؟

42 - وظيفه ي نظام اسلامي درباره ي خمس ، زكات و ماليات را بنويسيد .

43 - امام علي ( ع ) در نامه ي معروف خود به مالك اشتر درباره ي ماليات ( خراج ) چه فرموده اند ؟ به طور مختصر بيان كنيد .

44 - آيا پرداخت كننده ماليات بايد منتي بر كسي داشته باشد ؟ چرا ؟

 :: موضوعات مرتبط: دین وزندگی 2
ن : داود بیات
ت : شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.